Zwolnienia z opłacania abonamentu RTV

Zwolnienie z opłacania abonamentu RTV przysługuje:
Osobom niepełnosprawnymI grupa invalidzka
całkowita niezdolność do pracy
znaczny stopień niepełnosprawności
Osobom starszym niż 75 lat
Osobom pobierającym rentę socjalną
lub zasiłek pielegnacyjny
Osobom niesłyszącym
Osobom niewidomym
Osobom starszym niż 60 lat,
które pobierają emeryturę niższą od 1699,76 zł
Osobom których dochody na członka rodziny
są niższe od 504 zł
(583 zł gdy członkiem rodziny
jest niepełnosprawne dziecko)
Osobom korzystającym z świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej
Osobom bezrobotnym
Osobom pobierającym zasiłek
lub świadczenia przedemerytalne
Inwalidom wojennym lub wojskowym
Kombatantom
Osobom represjonowanym
Informacja o cookies | Kontakt